Bilder aus Bang Saphan - 25.01.2005

 

Bangburd1
Bangburd1.jpg

Bangburd2
Bangburd2.jpg

Bangburd3
Bangburd3.jpg

Bangburd4
Bangburd4.jpg

Bangburd5
Bangburd5.jpg

Bangburd6
Bangburd6.jpg

Pavillon
Pavillon.jpg

Reise1
Reise1.jpg

Reise2
Reise2.jpg

Reise3
Reise3.jpg

Reise4
Reise4.jpg

Reise5
Reise5.jpg